CƠ QUAN THỰC HIỆN
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề
2 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề
3 Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề
4 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP) hạng II, hạng III Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề
5 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ hết thời hạn hiệu lực, mất, hư hỏng) Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề
6 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề
7 Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng từ hạng III lên hạng II Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề
8 Cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề
9 Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình Lĩnh vực xây dựng
10 Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch Lĩnh vực quy hoạch xây dựng
11 Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Lĩnh vực xây dựng
12 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho dự án Lĩnh vực xây dựng
13 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn Lĩnh vực xây dựng
14 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến Lĩnh vực xây dựng
15 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Lĩnh vực xây dựng
16 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến Lĩnh vực xây dựng
17 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo Lĩnh vực xây dựng
18 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng Lĩnh vực xây dựng
19 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn Lĩnh vực xây dựng
20 Thủ tục cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng Lĩnh vực nhà ở và bất động sản