Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.38.H48-200624-0579

Thủ tục thẩm định bản đồ địa hình.

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý