Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: STNMT0301900020

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý