DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3601 NGUYỄN MINH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3602 LÊ TRƯỜNG MỸ HẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3603 Bưu điện Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3604 NGUYỄN NỮ NHƯ QUỲNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3605 HUỲNH THANH TÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3606 Phạm Thị Như kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3607 Phạm Thị Như kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3608 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3609 Phạm Thị Như kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3610 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp