DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3621 Nguyễn Dũng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3622 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3623 LƯƠNG QUỐC VƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3624 NGUYỄN LÊ QUANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3625 LƯU VIẾT BẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3626 NGUYỄN TRỌNG TÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3627 VÕ TẤN LỘC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3628 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3629 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3630 Lương Văn Toàn Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp