DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3641 Phạm Thị Như Kỳ, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3642 Phạm Thị Như Kỳ, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3643 Phạm Thị Như Kỳ, Nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3644 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3645 PHẠM NGỌC ĐỨC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3646 TRẦN NGỌC TÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3647 NGUYỄN THỊ KIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3648 VÕ THỊ KIM TUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3649 TRẦN THỊ SƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3650 Lê Văn Tròn Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp