DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 VÕ THỊ THO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
2 NGUYỄN THỊ THU HỒNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3 HUỲNH THỊ THÚY VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4 NGUYỄN THỊ TRÚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5 NGUYỄN THỊ HỒNG ẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp