DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
7776 BQL dự án ĐTXD các Công trình giao thông tỉnh Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
7777 VÕ TIA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7778 HUỲNH HUY THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7779 CAO THỊ PHƯỚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7780 NGUYỄN THỊ HỮU KHỞI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp