DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
551 PHẠM SẮC SON Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
552 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
553 LÊ THỊ NGỌC HUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
554 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
555 HỒ VĂN TƯỢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
556 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
557 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
558 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
559 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
560 LÊ HỒNG LONG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
561 PHAN MINH TỈNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
562 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
563 LU ZONGFA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
564 LIU ZHIXIA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
565 VÕ TRỌNG NGUYỄN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
566 WEN LUYI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
567 WU LEI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
568 BƯU CỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
569 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
570 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
571 NGUYỄN THỊ THÚY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
572 Công ty TNHH xây dựng và thương mại Quốc Tiến Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và môi trường
573 BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
574 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
575 SỞ CÔNG THƯƠNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
576 VĂN PHÒNG TỈNH UỶ QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
577 BAN NỘI CHÍNH TỈNH UỶ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
578 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
579 SỞ NỘI VỤ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
580 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
581 SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
582 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
583 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
584 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA HÀNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
585 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
586 VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
587 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
588 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
589 BAN QUẢN LÝ KKT DUNG QUẤT VÀ CÁC KCN QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
590 SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
591 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỘ ĐỨC Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
592 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
593 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
594 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
595 TỈNH ĐOÀN QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
596 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TƯ NGHĨA Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
597 UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH UỶ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
598 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
599 SỞ TÀI CHÍNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
600 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THIÊN TÂN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ