DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
651 Bưu điện Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
652 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
653 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
654 Trần Đức Hà Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
655 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
656 NGUYỄN THỊ LÊ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
657 TRẦN VĂN DŨNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
658 Nguyễn Ngọc Huân Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
659 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
660 NGUYỄN THỊ THÙY DOANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
661 NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
662 BƯU CỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
663 NGUYỄN DUY DŨNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
664 HUỲNH THỊ VY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
665 TRẦN VĂN DƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
666 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
667 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
668 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
669 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
670 TỈNH ĐOÀN QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
671 BAN NỘI CHÍNH TỈNH UỶ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
672 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
673 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
674 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THIÊN TÂN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
675 SỞ Y TẾ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
676 TOÀ GIÁM MỤC QUI NHƠN Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
677 HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO CƠ ĐỐC LÝ SƠN Lĩnh vực tôn giáo Sở Nội vụ
678 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TƯ NGHĨA Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
679 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
680 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
681 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
682 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
683 SỞ CÔNG THƯƠNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
684 SỞ CÔNG THƯƠNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
685 SỞ CÔNG THƯƠNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
686 SỞ CÔNG THƯƠNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
687 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN MỘ ĐỨC Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
688 VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
689 VĂN PHÒNG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
690 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÀ BỒNG Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
691 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
692 UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH UỶ Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
693 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
694 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
695 LÊ HỒNG BÍCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
696 LƯƠNG VĂN TÂY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
697 ĐINH VĂN CHUỐT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
698 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
699 BÙI ĐỨC TÀI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
700 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp