DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 VÕ THỊ THO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
2 NGUYỄN THỊ THU HỒNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3 HUỲNH THỊ THÚY VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4 NGUYỄN THỊ TRÚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5 NGUYỄN THỊ HỒNG ẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6 LÊ THỊ HOA NHÀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7 VÕ THỊ BÍCH THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
8 BÙI THỊ LOAN ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
9 NGUYỄN THỊ KIỀU HOANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
10 ĐOÀN THỊ KIM TUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
11 PHAN THỊ BÚP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
12 BÙI DIỆU QUANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
13 ĐỖ THỊ ÁI LY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
14 VÕ THỊ HẢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
15 HUỲNH THỊ KIM QUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
16 VÕ THỊ THANH THÚY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
17 LÊ THỊ PHẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
18 NGUYỄN THỊ KIM TRÍ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
19 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
20 NGUYỄN MINH HOÀNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp