DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 VÕ THỊ THO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
2 NGUYỄN THỊ THU HỒNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3 HUỲNH THỊ THÚY VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4 NGUYỄN THỊ TRÚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5 NGUYỄN THỊ HỒNG ẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6 LÊ THỊ HOA NHÀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
7 VÕ THỊ BÍCH THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
8 BÙI THỊ LOAN ANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
9 NGUYỄN THỊ KIỀU HOANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
10 ĐOÀN THỊ KIM TUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
11 PHAN THỊ BÚP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
12 BÙI DIỆU QUANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
13 ĐỖ THỊ ÁI LY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
14 VÕ THỊ HẢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
15 HUỲNH THỊ KIM QUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
16 VÕ THỊ THANH THÚY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
17 LÊ THỊ PHẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
18 NGUYỄN THỊ KIM TRÍ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
19 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
20 NGUYỄN MINH HOÀNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
21 VÕ THỊ THẢO CHI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
22 PHẠM VĂN PLỜI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
23 PHẠM VĂN ĐẸP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
24 HUỲNH TRUNG TÍN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
25 NGUYỄN THỊ ÁNH THƯ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
26 PHẠM THỊ NGA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
27 NGUYỄN THANH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
28 NGUYỄN THỊ MINH HIẾU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
29 LÊ THỊ MỸ DIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
30 NGUYỄN THỊ THANH HIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
31 TRẦN THỊ LỆ HUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
32 BẠCH THỊ KIỀU OANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
33 PHẠM VĂN KHUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
34 LƯƠNG THỊ LY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
35 PHẠM KHẮC TIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
36 PHẠM THỊ HỒNG HÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
37 ĐẶNG THỊ THU HẰNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
38 NGUYỄN THỊ QUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
39 TRƯƠNG QUANG THIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
40 NGUYỄN THỊ YẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
41 NGUYỄN THỊ TÁNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
42 NGUYỄN THỊ HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
43 LƯƠNG THỊ NHƯ NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
44 LÊ THỊ HỒNG PHẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
45 ĐINH THỊ HOANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
46 NGUYỄN THỊ PHỤNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
47 ĐẶNG THỊ THÚY PHƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
48 Phạm TRung Trưởng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
49 Công ty TNHH Dược phẩm Tài Thịnh Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
50 NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế